Voorwaarden & privacy

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor deelnemers van de OKids activiteiten.

Voorwaarden:

 • Elk deelnemend kind schrijft zich in, zodat er bij calamiteiten contact gezocht kan worden.
 • Dit gebeurd bij voorkeur door ouders of verzorgers.
 • Ieder nieuw kalenderjaar vragen wij om opnieuw een formulier in te vullen.
  * Voor de buitenspeelclub wordt niet met formulieren gewerkt. Ouders ontvangen per mail deze lijst.
 • Deelname geschiedt op eigen risico.
 • Bij wangedrag waar activiteiten de veiligheid of doorgang activiteiten in de weg zitten kan er besloten worden de ouders te bellen, met het verzoek uw kind op te halen.
 • OKids kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld mobieltjes en fietsen.
 • Tijdens de activiteit kunnen er foto en video opnames gemaakt worden, welke mogelijk gebruikt worden op onze website en voor promotie materiaal zoals b.v. flyers*¹ en aankondigingsvideo’s. Ook kunnen ze geplaatst worden op Social media zoals Facebook en Youtube en worden groepsfoto’s soms naar de krant of lokale nieuwswebsites gestuurd. Indien dit echt een probleem is, geef dit bij digitale opgave aan bij ‘opmerkingen’ en / of mondeling bij de fysieke inschrijvingen op locatie. *¹bij flyers alleen na overleg
 • De verantwoording voor kinderen loopt van het moment van brengen, tot het moment van halen. Mocht het kind akkoord hebben van u of andere gemachtigde om zelfstandig te gaan, ligt dit niet bij OKids.

Rechten:

Informatie & Privacy

 • Gegevens opgegeven bij OKids worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in noodgevallen.
 • Indien u op de hoogste wenst gehouden te worden over nieuwtjes, zult u alleen op de hoogte gebracht worden over OKids nieuwtjes. We zullen geen advertenties van derden verspreiden.
 • Als OKids samen werkt met een andere vereniging of stichting, zal OKids dit alleen aan u doorsturen als OKids hier nauw bij betrokken is.
 • OKids zorgt ten alle tijden voor de juiste informatie met betrekking tot haar activiteiten. Dit gebeurt o.a. via flyers, social media en de website.

Veiligheid

 • OKids spant zich in voor de veiligheid in en op de locaties waar zij een activiteit realiseert.
 • OKids draagt zorg voor gebruik van deugdzaam materiaal voor sport en spel.

Deze lijst is voor het laatst overzien op 27 januari 2024

Privacyverklaring OKids

Stichting OKids (KVK 58138145) is ingeschreven te (7577 TL) Oldenzaal aan Klompenmaker 22. Deze privacyverklaring is vastgesteld op 5 februari 2019

Doel
OKids heeft in verband met activiteiten persoonsgegevens nodig van de deelnemer, in verband met calamiteiten om juist te kunnen handelen. Deze verklaring is tijdens activiteiten geprint aanwezig en staat op de website.
Gegevens worden per kalenderjaar opgeslagen, elk jaar wordt opnieuw gekeken naar veranderingen binnen de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) indien nodig aangepast.

De laatste wijziging was op 27 januari 2023

Bij afsluiten lopend kalenderjaar worden persoonsgegevens vernietigd. Een uitzondering bestaat voor formulieren waarvoor middels een “vinkje” toestemming is gegeven deze nog een jaar te bewaren voor een opvolgend kalenderjaar. Gedurende het jaar, worden ze in mappen en een digitaal overzicht opgeslagen. Deze gegevens zijn tijdens activiteiten aanwezig in verband met calamiteiten. Buiten activiteiten zijn deze opgeslagen bij bestuur.

 • Als organisator van een (klein) evenement doet OKids een beroep op de uitzondering “journalistieke activiteiten”, zodat middels foto’s en filmpjes een verslag van dagactiviteiten worden gedaan via onze website en social media. Dit met als belang dat OKids middels deze verslagen aanspraak kan blijven doen op fondsen en giften, om laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke activiteiten te blijven kunnen organiseren. Deze journalistieke uitzondering geldt alleen voor groepsfoto’s op onze website, social media en gebruik lokale media en geldt niet voor flyers en promotiemateriaal. Indien OKids een foto wil gebruiken voor een flyer of andere vorm van reclame, zal er toestemming gevraagd moeten worden aan ouders.
  Wel wil OKids ouders die hier bezwaar op hebben de ruimte bieden dit aan te geven. Zij krijgen dan een speciaal formulier, waar OKids verklaard rekening te houden met de wens geen foto’s te publiceren.
 • Binnen OKids is op de dag van aanmelding van aanmelding betreffende vrijwilligerverantwoordelijk voor juist invullen van persoonsgegevens en afvinken AVG.
 • Van alle deelnemers, oud en of nieuw wordt jaarlijks opnieuw akkoord gevraagd voor gebruik persoonsgegevens.
 • OKids heeft in verband met activiteiten persoonsgegevens nodig van de deelnemer, in verband met calamiteiten om juist te kunnen handelen.
 • De persoonsgegevens zijn enkel in te zien door het dagelijkse bestuur en tijdens een activiteit door vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de inschrijvingen.
 • De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.
 • Het is mogelijk om uw geregistreerde gegevens in te zien. Dit kan bij navraag aan het dagelijks bestuur.

OKids heeft een vertrouwenspersoon, bereikbaar via vertrouwenspersoon@oldenzaalkids.nl. De vertrouwenspersonen actief bij OKids zijn ook individueel bereikbaar via linda@oldenzaalkids.nl en ronny@oldenzaalkids.nl